Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
Taşıma Sözleşmesi
 
1- Bu sözleşme ile şirket merkezi, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Yavuzsultan Selim Caddesi No:2 Aras Plaza Kavacık/İstanbul adresinde bulunan Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. (İstanbul Ticaret Sicili No: 298471) (“Taşıyıcı”) ile Gönderen arasında geçerli olacak posta tekeline girmeyen Gönderi’lerin toplama, dağıtım ve teslimatı hizmetlerinin şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 
2- “Gönderen”, gönderiyi yapan gerçek veya tüzel kişiyi; “Gönderi”, taşınan eşyayı, “Alıcı” gönderinin teslim edileceği gerçek veya tüzel kişiyi; “Teslimat Noktası” Gönderi teslimatı için kullanılan Taşıyıcı’nın anlaşmalı olduğu üçüncü kişi teslimat noktalarını veya teslimat dolaplarını ifade eder.
 
3- Gönderen, Gönderi’nin, ambalajının taşımaya uygun ölçü ve sağlamlıkta olmasını sağlamak; Taşıyıcı’ya orijinal ambalajında ve/veya evsafına, elde ve kara nakil araçlarında taşınma koşullarına uygun ambalajda teslim etmekle yükümlüdür.
 
4- Taşıyıcı’nın sorumluluğu, yasal sınırlar kapsamında olmak üzere Gönderi’nin kendisine teslim edildiği tarihten Alıcıya veya Alıcı tarafından teslim alınması için Teslimat Noktası’na teslim edildiği tarihe kadar geçen süre içinde meydana gelen kayıp ve hasarla sınırlıdır. Kayıp ve hasar, Taşıyıcı’nın kendi kusurundan doğmayan bir sebepten, Gönderi’de önceden mevcut noksan ve ayıplardan, Gönderi’nin mahiyetinden ve/veya ambalajından, Gönderen/alıcının fiilinden veya talimatından kaynaklanıyorsa, Taşıyıcı’nın sorumluluğu yoktur. 
 
5- Çek, senet vb kıymetli evrak, altın vb. kıymetli madenler, para ve ilgili mevzuat kapsamında taşınması yasak edilen, taşınması ruhsata veya izne bağlı olup da belgeleri ibraz edilmemiş olan, özel taşıma koşulları gerektiren ve bu hususunun bilinen işaretlerle tespiti gereken, yasal mevzuat kapsamında “tehlikeli” olarak nitelendirilen, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) ile ilgili mevzuat uyarınca taşınması yasaklanan tehlikeli maddeler ile taşınması özel yetkilendirmeye tabi tehlikeli maddeler ve posta tekeline giren Gönderiler taşınmaz. Bu tür Gönderiler’in taşınması halinde doğabilecek zararların tazmininden Taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
 
6- Gönderen, Gönderi’nin varış noktası, cinsi, miktarına, içeriğine ve Alıcı’ya ilişkin gerekli bilgi ve/veya belgeleri tam ve doğru olarak Taşıyıcı’ya bildirmek zorundadır. Yanlış ve eksik bildirimlerden doğacak her türlü sorumluluk Gönderen’e aittir. 
 
7- Normal şartlarda (olumsuz ulaşım şartları, mücbir sebepler, vb. haricinde) 600 km’ye kadar mesafesi olan Gönderiler il merkezlerine 1 iş günü içerisinde, 600 km’den daha fazla mesafesi olan Gönderiler il merkezlerine 2 iş günü içinde teslim edilir.* Taşıma süresinin aşılması halinde Taşıyıcı’nın sorumluluğu, zararın ispatlanması şartıyla taşıma ücretinin 3 katı ile sınırlıdır.
 
8- Gönderici, Taşıyıcı’nın belirlediği ve kabul ettiği herhangi bir yöntem ile Alıcı’nın teslimat adresi veya teslimat tarihinde değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul etmektedir. 
 
9- Taşıyıcı, Gönderen tarafından, “adrese teslim” olarak gönderilen Gönderiyi adreste hazır bulunan kişiye teslim eder. Adreste alıcı ve teslim gerçekleştirebilecek başkaca ilgili bulunamayan durumlarda Taşıyıcı sistemde kayıtlı alıcı cep telefonu numarasına bilgilendirme amaçlı SMS gönderir. Bu durumda alıcı, Gönderiyi bulunduğu şubeden teslim alır. Gönderi şubede en fazla 3 gün bekletilir.
 
10- Gönderen, Alıcı ya da Gönderen’den kaynaklanan sebeplerle teslim edilemeyen gönderilerin her halükarda çıkış şubesine iadesini talep etmekte olup; iade edilen gönderiye  ilişkin olarak Taşıma Sözleşmesi’nde kararlaştırılan taşıma ücretinin % 50’sini Taşıyıcı’ya ödeyecektir.
 
11- Gönderen, Gönderi’yi Taşıyıcı’ya taşınmak üzere teslim ederek hizmet sunumunu ispata yarar belgenin Taşıyıcı’nın uygun göreceği şekilde dijital olarak düzenlenmesine ilişkin onay vermiş sayılır.
 
12- Gönderi’de kayıp, çalıntı ve hasar halinde, Gönderi’nin değeri Gönderen tarafından ispat edilmelidir. Aksi takdirde tespit, aynı cins ve ebattaki Gönderi’nin alıcıya teslim edileceği yerdeki değerine göre yapılır. Her halükarda tazmin bedeli Türk Ticaret Kanunu m. 882’de düzenlenen özel çekme hakkını karşılayan tutar ile sınırlıdır. 
 
13- Taşıyıcı’nın, ihtirazi kayıt beyan edilmeksizin Alıcı tarafından teslim alınan Gönderi’den ötürü hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
14- Alıcı ödemeli Gönderiler dışında, taşıma ücreti Gönderen tarafından peşin ödenir. Taşımadan doğan ve taşıma tarihinde yürürlükte olan her türlü vergi, resim ve harçlar Gönderen’e aittir. 
 
15- Taşımanın tüm evrelerinde gerçekleşecek vergi ve diğer mali denetimlerde ticari emtia olup da irsaliyesi bulunmayan veya eksik belge nedeniyle el konulan Gönderiler’e ilişkin sorumluluk Gönderen’e aittir.Bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda tek yetkili merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.
 
16- Taşıyıcı’nın sunmuş olduğu hizmete ilişkin operasyonel taşıma standartları, tazmin prosedürü, hizmet seviyesi taahhütleri ve Kişisel Veri Aydınlatma Metnine ilişkin tüm detaylara www.araskargo.com.tr adresinden ulaşılabilir.