Lütfen Facebook Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Twitter Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Instagram Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Linked Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Youtube Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen Türkçe Sayfamız için Tıklayınız > Lütfen İngilizce Sayfamız için Tıklayınız >
Kargo Takip
Kaç Günde
En Yakın Şube
Ücret Hesapla
Kurye Çağır
Aras Kargo A.Ş. Tazmin Prosedürü

       Aras Kargo A.Ş.'nin yaptığı hizmet ile ilgili müşterilerden gelen ve ileride gelecek olan tazminat taleplerinde aşağıdaki prosedürü uygulanır.

Tazmin Başvurusu:

      Müşterinin(alıcı ya da gönderici),  gönderinin çıkış veya varış yaptığı hizmet birimine ya da hizmet biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Kargonun göndericisi veya alıcısı konumunda yer almayan 3. Şahıslar tazmin başvurusunda bulunamazlar. Tazmin dilekçesine web sayfası (https://www.araskargo.com.tr/tr/neuralnetwork.aspx?type=1605) adresinden ulaşabilirsiniz. 

Tazmin Dilekçesinde Bulunması Gereken Bilgiler;

 • Tazmin başvuru yapılan birimin adı,
 • İrsaliye numarası//kargo takip numarası ve tarihi,
 •  Ambar tesellüm fişinin tarihi(varsa ibraz dilmeli),
 • Zararın (kayıp/hasar/kaza vs) hangi sebepten meydana geldiğine dair açık ve anlaşılır anlatımlar,
 • Talep edilen tazminat tutarı,
 • Kargo içerik bilgisi ve müşteri beyanı (kaç parça ürün bedeli tazmin talep ediliyor ise içeriği hakkında detaylı bilgi ürün adı, adet, marka, model bilgisi ) ,
 • Tazmin başvuru sahibinin adı-soyadı, TC kimlik numarası,  adresi, telefon numarası, e-posta adresi, imzası,
 • Başvuru sahibinin banka hesap bilgileri(Banka adı, hesap numarası, IBAN bilgisi)

Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler,

 •  Ambar tesellüm fişinin fotokopisi(varsa ibraz edilmeli),
 • Hasar/zıya halinde gönderi içeriğinin değerini tevsik edici resmi nitelikte belge (gönderilen ürüne ait satış faturası yoksa alışa istinaden fatura, fiş vb.) , ürüne ait belge bulunmaması halinde emsal fatura, ticari gönderilerde ayrıca taşıma tarihine ait ürün sevk irsaliyesi, “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 230 uncu maddesinin (5) numaralı bendine göre sevk irsaliyesi düzenlenmesi şarttır.)”
 • Kargo içeriği tamir edilecek ürün ise servis formu, tamirat yapıldığına ilişkin fatura, değişen parça faturaları, hasarlı ürüne ait fotoğraf,

Tazmin Dosya Değerlendirme Süreci 

a)İnceleme: 

Ön inceleme aşaması: Gönderinin çıkış veya varış yaptığı hizmet birimi müşterinin verdiği tazmin dilekçesi ve evraklarını tazmin ekranında kayıt altına alarak bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne gönderir. Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılan başvuru dilekçesi ve evrakları ön incelemeye alınır. Dilekçe ve evraklarda eksiklik olması halinde müşteriye verilen süre içerisinde (3 iş günü)evrakları tamamlaması talep edilir. Bölge Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde yukarıda belirttiğimiz evraklara ilaveten bilgi/belge talep edebilir.

      Eksik bilgi ve belgelerin müşteri tarafından ibrazı üzerine değerlendirme aşamasına geçilir. Eksiklikler müşteri tarafından verilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde değerlendirme aşamasına geçilmeden başvuru reddedilir.

Değerlendirme Aşaması: Zayi(kayıp) nedeniyle yapılan başvurularda gönderi için Türkiye çapında tüm birim ve aktarma merkezlerinde araştırma süreci başlatılır. Hasar/gecikme nedeniyle yapılan başvurularda gönderinin çıkışından alıcıya teslim edileceği ana kadar tüm geçiş güzergâhlarından görüş ve tutanaklar istenir

Kayıp kargonun bulunmaması halinde, ürünün bedelini gösteren taşıma tarihli sevk irsaliye//fatura ibrazının yapılamaması ve tazmin dilekçesinde talep edilen tazminat tutarının neye göre belirlendiğinin belli olmadığı durumlarda ise Türk Ticaret Kanunun 882.maddesine uygun olarak *SDR[1] kuru üzerinden kargonun tazminat bedeli belirlenir. SDR bedeli yüksek, talep edilen bedel düşük ise talep edilen bedel üzerinden ödeme onayı verilir.

b)Sonuç: Araştırma, görüş isteme süreci tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüğü dosya üzerine yaptığı olumlu veya olumsuz görüşüyle birlikte dosyayı Genel müdürlük onayına gönderir.

      Yukarıda istenilen belgelerin eksiksiz olarak teslimi tazmin talebinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Aras Kargo A.Ş. araştırma sonucunda istenilen bilgi/belge, görüş ve değerlendirmeyi inceleyerek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, tazmin talebini reddetme hakkını haizdir.

Tazmin Talebinin Kabul Edilmesi: 

Tazmin talebinin kabul edilmesi halinde, bireysel müşterilerden ibraname ve gider pusulası imzalaması, Vergi Usul Kanunu uyarınca faturaya tabii müşterilerden ise ibraname ve Aras Kargo A.Ş. adına düzenlenmiş tazmin faturası talep edilir. İbraname ve gider pusulası müşteriye imzalatılmak üzere ilgili birime gönderilir.

        İstenilen belgeler düzenlenip imzalanarak müşteri tarafından ilgili birime teslim edildikten sonra Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Müşterinin ödemesi banka hesabına yapılır.

       Tam tazminat ödenmesi halinde tazmine konu olan hasarlı kargo, Aras Kargo’ya verilmek zorundadır.

Tazmin Talebinin Reddedilmesi:

Tazmin talebinin reddedilmesi halinde müşterinin sistemde tanımlı mail adresine mail ile ya da ilgili birim tarafından müşteriye başvuru sonucu hakkında bilgi verilir. Müşterinin tazmin sonucuna itiraz etmesi halinde yukarıda belirttiğimiz aynı prosedür uygulanarak tekrar değerlendirme yapılır.

       (Aras Kargo A.Ş. kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde kargonun hasar ve zıyaından  şirketimiz sorumlu değildir.)

Tazmin Talebinin Reddedilme Nedenleri; 

 • TTK m.864 kapsamında gönderenin kusursuz sorumluğunun düzenlendiği haller,
 • Gönderici tarafından kargonun ambalajın hiç veya yeterli olarak yapılmaması,
 • Yasalarca yasaklanmış, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19/f maddesine göre; İlgili mevzuat ile alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü madde
 • Gönderici ya da alıcı dışında 3. bir kişinin tazminat talebinde bulunması,
 • Ürünün, taşıma yapan firmaya teslim edildiğinin ispatlanamaması,(Şubeye teslim anında ki ATF )
 • Ürünün sigortasız sorumluluk belgesi ile taşınması,
 • Gönderici/alıcı ile Şirketimiz arasındaki akdedilmiş bir taşıma sözleşmesi var ise sözleşme koşulları,
 • Tazmine konu olan talep edilen ürün ile sistemde yazan ürün içeriğinin örtüşmemesi,
 • Bilgi/ belge verilememesi,
 • Alıcıya teslimat yapıldıktan sonra şikâyet bildirimi olması,
 • Aras Kargo A.Ş. Operasyonel Taşıma Standartları dışında ürün gönderilmesi(Bknz: https://www.araskargo.com.tr/tr/neuralnetwork.aspx?type=1604 )

(Tazmin prosedürümüz ile ilgili yapılan değişiklikler güncel olarak web sayfamızda yayınlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.)

Uyuşmazlık Halinde; 

Taşımacılıktan kaynaklı doğacak ihtilaflarda tek yetkili merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

[1] *SDR : Özel Çekme Hakkı’dır. Özel Çekme Hakkı, eşyanın taşıma amacıyla taşıyıcıya teslim edildiği tarihteki veya taraflarca kararlaştırılan diğer bir tarihteki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen değerine göre Türk Lirasına çevrilir. SDR kuru günlük olarak Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Bu kur https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html sitesi üzerinden kontrol edilir. SDR kuru kargonun faturalandırıldığı tarihteki kur baz alınarak hesaplanmaktadır.  (SDR Kuru*8,33*desi=ödenecek miktar)